Medzinárodný program Eco-Schools (http://www.ecoschools.global), na Slovensku Zelená škola, do ktorého sme sa v septembri zapojili aj u nás, je svetový environmentálny vzdelávací program, ktorého cieľom je podpora školských komunít a realizácia reálnych ekologických potrieb školy a jej blízkeho okolia.

V programe Zelená škola sa uplatňuje prísna, ale praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia. Metodika 7 krokov je jednoduchým a účinným nástrojom na to, aby sa na škole udiali pozitívne zmeny a to nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej "eko" atmosféry na škole. V prípade, že škola v priebehu jedného až troch rokov splní a absolvuje všetky kroky a národná agentúra zhodnotí pozitívne progres, ktorý sa na škole počas certifikačného obdobia udeje, škola získa "zelenú vlajku" a zaradí sa do celosvetovej siete ekologických škôl Eco-Schools.

V projekte Erasmus+ sa práve o toto usilujeme spoločne s ďalšími piatimi školami európskeho spoločenstva.

Prvým krokom, ktorý sme realizovali, bolo vytvorenie kolégia Zelenej školy. Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Hlavnú úlohu zohrávajú predovšetkým žiaci školy. V tomto školskom roku sú členmi kolégia žiaci, ktorí sú priamo zapojení do medzinárodného projektu programu Erasmus+ v zložení:

trieda VI. B: Matúš RAK, Zuzana PETÍKOVÁ, Milan MACKO, Saša KUŠEVOVÁ, Jaroslav HIRJAK, Eva PERAČKOVÁ, Lukáš SEMKO, Lukáš GAVURA

trieda VII. B: Bianka FICEKOVÁ, Júlia PICHOŇSKÁ, Simona ZACHAROVÁ, Ivana MOROZOVÁ

trieda VII. C: Simona TOMAHOGHOVÁ, Ema GAJDOŠOVÁ, Nina BODNÁROVÁ, Vanesa LUKÁČOVÁ, David ČELOVSKÝ, Jana MIHAĽKOVÁ, Natália RACOVÁ, Nina ADAMEKOVÁ

V súčasnosti zelené kolégium pracuje na environmentálnom audite školy a skúma vplyv školy na životné prostredie. Tento audit je zameraný na viacero kritických oblastí, ako napr.: voda, odpad, energia, potraviny, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody.

Po zistení našich potrieb a na základe výsledkov environmentálneho auditu potom vyberieme prioritnú tému, ktorej sa budeme podrobnejšie venovať počas celého certifikačného obdobia.

Ďalším krokom, ktorý nás čaká je vypracovanie environmentálneho akčného plánu, ktorý predstavuje pomôcku pre dosiahnutie cieľov, plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít nevyhnutných na riešenie ekologického problému, ktorý si vyberieme ako najpálčivejší práve na základe environmentálneho auditu školy.